From September 20 to October 10 we are moving our company to a new location We can acces our emails, yet our present collection is limited.
Send us an email if you are interested in any of the available items. See you in Flatland!

Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING (Nederlands)

Deze statement is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoonsgegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan hebben ook wij ons huidige Privacy Verklaring aangepast.

FLATLAND DESIGN verwerkt persoonsgegevens, wanneer u gebruik maakt van ons productaanbod, u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer u met ons in contact treedt via email of telefoon. We verwerken geen persoonsgegevens van uw bezoek aan onze website. U surft dus anoniem op ons online platform!

In deze Privacy Verklaring informeren wij u graag over welke gegevens wij verwerken, hoe we dat doen en waarom. Lees deze informatie aandachtig door, zodat u begrijpt hoe wij gegevens verwerken en wat uw rechten daarbij zijn.

1.Definities

FLATLAND DESIGN hiermee wordt bedoeld Flatland Design V.O.F. Kamer van koophandel nummer 59415169, verantwoordlijke omtrent de verwerking van uw persoonsgevens;
AVG afkorting van de wet Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679.
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u, als individu, zeggen. Denk aan uw naam en adres of uw bestelling. Ook gegevens van een eenmanszaak, VOF of maatschap zijn persoonsgegevens. Dit geldt niet voor de gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel;
Basis (persoons)gegevens dit zijn de gegevens waarmee we u kunnen duiden: naam, adres, telefoonnummer, email adres;
Verwerken van persoonsgegevens, zijn alle handelingen omtrent het opslaan, verzamelen, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens;
Register register van verwerkingactiviteiten. Het overzicht van uw persoonsgegevens bij FLATLAND DESIGN

2.welke persoonsgegevens verzamelt FLATLAND DESIGN?

Gegevens over wie u bent als klant, zoals naam, adres, telefoonnummer, email adres, emails, aan- of verkoopgeschiedenis en de interesses die u uitspreekt ten aanzien van ons productaanbod.

3. doeleinden – met welk doel verzamelt en bewaart FLATLAND DESIGN uw gegevens?

We verwerken persoonsgegevens ten eerste om aan onze contractuele verplichting jegens u te voldoen en om ervoor te zorgen dat onze diensten en/of producten op de best mogelijke manier aan u worden geleverd.

Ten aanzien van wettelijke en juridische regelgeving is FLATLAND DESIGN verplicht uw basis gegevens te bewaren en op een veilige en goede manier te verwerken. Denk daarbij aan de Nederlandse administratieplicht of gerechtelijke en juridische onderzoeken.

Verder gebruiken we uw gegevens voor:

Leveringsafspraken om levering van uw aankoop of onderdelen daarvan mogelijk te maken, geven wij deze informatie eenmalig door aan het transportbedrijf of leverancier die het product of onderdeel daarvan zal gaan leveren. Door betaling van de factuur gaat u akkoord met deze algemene voorwaarde en het verstrekken van genoemde gegevens aan het betreffende bedrijf;
Verzekeringsrecht indien FLATLAND DESIGN gebruikt maakt van haar verzekeringsrecht ten aanzien van transportclaims of andere schade, worden uw basis gegevens verstrekt aan de betreffende instantie;
Vergunningsaanvragen Sommige planten- en houtsoorten (die verwerkt zijn in meubels) vallen onder de CITES wetgeving en worden middels deze wetgeving beschermd. Voor het verhandelen van deze soorten zijn certificaten of vergunningen nodig. FLATLAND DESIGN informeert u altijd indien een certificaat of vergunning voor de overdracht nodig is. Wanneer u instemt met de ver- of aankoop van het item, staat u ook toe dat wij uw gegevens opslaan en doorgeven aan de betreffende vergunningsinstanties om de benodigde procedure op te starten om de vergunning of het certificaat aan te vragen;
Klantcontact en beheer Wanneer u contact opneemt met FLATLAND DESIGN door ons een email te sturen of middels telefonisch contact, bewaren wij deze gegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen over uw getoonde interesse;
Digitale nieuwsbrief wanneer zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bewaart FLATLAND DESIGN uw email adres om u maximaal 1 keer per maand te informeren over onze nieuwste aanwinsten en eventuele overige verkoop- of bedrijfsinformatie.
Cookies FLATLAND DESIGN gebruikt géén cookies op de website en verzamelt géén informatie van uw zoekgedrag.

4. Wanneer wordt informatie aan derden verstrekt?

We verstrekken alleen uw basis gegevens aan derden om te voldoen aan:

 • onze contractuele verplichtingen jegens u (zie punt 3.)
 • op basis van wettelijke en juridische regelgeving en verzoeken
 • bij noodzakelijk vergunningsaanvragen voor de overdacht van een product
 • in het kader van ons verzekeringsrecht ten behoeve van schadeclaims
 • op uw verzoek

 

FLATLAND DESIGN neemt deel aan social media, communicatie en verkoopplatforms zoals Pinterest, Instagram, Facebook en WhatsApp, als ook verschillende online verkoopplatforms. Wanneer u op de betreffende platforms onze pagina bezoekt en/of berichten ‘liked’ kan het betreffende platform deze activiteit registreren en opslaan. Deze informatieverwerking vindt plaats bij het betreffende platform en valt dan ook niet onder de verantwoordelijkheid van FLATLAND DESIGN.

5.Bewaartermijn

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig achten voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verzameld of de doelen waarvoor we deze hergebruiken. In de meeste gevallen hanteren we hierbij de termijn van de Nederlandse administratieverplichting van 7 jaar na het einde van de overeenkomst of het contact. In enkele gevallen kan het voorkomen dat we uw gegevens langer willen bewaren voor archivering, met betrekking tot de herkomst- en bestemming-bepaling van unieke items.

6.Bescherming persoonsgegevens

FLATLAND DESIGN heeft beveiligingsprocedures en technische maatregelen genomen en opgezet om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging of wijziging.

7.Verantwoordingsplicht en register

Conform de AVG heeft FLATLAND DESIGN een verantwoordingsplicht. Deze bestaat eruit dat we u een inzicht en overzicht kunnen bieden van uw gegevens en de verwerking daarvan. Dit heet het register van verwerkingsactiviteiten. Daarin staat welke informatie we hebben en aan wie we deze eventueel (denk aan een transporteur) hebben doorgegeven. Incidentele contacten hoeven en worden niet opgenomen in dit register.

8.Uw privacy rechten

Conform de nieuwe AVG heeft u het recht om:

 • inzage te krijgen in uw opgeslagen gegevens;
 • uw gegevens geheel te laten verwijderen;
 • uw gegevens te rectificeren of aan te vullen;
 • de verwerking van uw gegevens in te perken;
 • bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.

Indien u vragen heeft over uw gegevens verwerking bij FLATLAND DESIGN of wanneer u gebruik wilt maken van 1 van uw rechten, horen we dat graag. U kunt dan contact opnemen met ons per post, telefoon of email:

Flatland Design
Piet van Thielplein 19B
5741CP Beek en Donk (Nederland)
info@flatlanddesign.nl
tel. +31 (0)6 816 929 86

Houd er rekening mee dat FLATLAND DESIGN u om aanvullende informatie kan vragen om uw identiteit te bepalen, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs.

Uw gegevens kunnen alleen geheel verwijderd worden als er geen wettelijke of juridische grondslag (bijvoorbeeld een overeenkomst of contract) aan ten grondslag ligt. Is dit wel het geval, dan zijn wij verplicht om ons te houden aan de bijbehorende wettelijke of juridische termijn, waaronder de administratieve verplichting van opslag van basisgegevens.

9.Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u een klacht heeft horen wij dat uiteraard graag het eerst, zodat we er mogelijk wat aan kunnen doen of dat we samen tot andere inzichten kunnen komen. U kunt daarvoor het beste per post, email of telefoon contact met ons opnemen:

Flatland Design
Piet van Thielplein 19B
5741CP Beek en Donk (Nederland)
info@flatlanddesign.nl
tel. +31 (0)6 816 929 86

Wanneer u echter daarna nog vindt dat we niet correct handelen conform de wettelijke vastgestelde privacy wetgeving (AVG) of wanneer u vindt dat er nog steeds geen recht wordt gedaan aan de privacy en rechten van uw gegevensbeheer, dan kunt u op de website van het AVG meer informatie vinden over de vervolgstappen die u kunt ondernemen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

10.Wijzigingen privacybeleid

FLATLAND DESIGN heeft ten alle tijden het recht deze Privacy Verklaring aan te passen. Daarvan stellen we iedereen die is opgenomen is ons register op te hoogte.

Privacy Statement (English)

This statement was last modified on May 22, 2018.

Starting from May 25, 2018 one privacy law applies throughout the whole European Union: the new General Data Protection Regulation (GDPR 2016/679). The GDPR is a data protection and privacy law for all individuals within the EU. The GDPR aims primarily to give control to citizens and residents over their personal data and to simplify the regulatory environment for international business by unifying the regulation within the EU

Based on this, we have adjusted our current Privacy Statement.

FLATLAND DESIGN processes personal data when you: purchase an item, sign up for our newsletter or when you contact us via email or telephone. We do not gather and process personal data from your visit to our website. You surf anonymously on our online platform!

In this Privacy Statement we would like to inform you about the personal data we process and why. Read this information carefully so that you understand our activiteis and what your privacy rights are.

1.Definitions

FLATLAND DESIGN represents Flatland Design V.O.F. Chamber of Commerce number 59415169, responsible entity regarding the processing of personal data;
GDPR abbreviated for the General Data Protection Regulation 2016/679;
Personal data are data that directly or indirectly tells something about you as an individual. Such as your name and address or your order history. This does not include data on business identities;
Basic (personal)data these are the necessary data we need to identify you: name, address, telephone number, email address;
Processing of personal data, are all actions regarding the storage, collection, use, transfer and deletion of your data;
Record record of processing activities. The overview of your personal data and our processing activities at FLATLAND DESIGN;

2.What personal data does FLATLAND DESIGN store?

We store information that tells us who you are and how we can get in contact with you, such as name, address, telephone number, e-mail address, e-mails, purchase or sales history and the interests you express in regard to our product(s) or collection.

3. For what purposes does FLATLAND DESIGN collect and store your data?

We process personal data firstly to fulfil our contractual obligation towards you and to ensure that our services and / or products are delivered to you in the best possible way.

FLATLAND DESIGN is obliged to keep your basic data and process them in a safe and proper manner regarding legal and lawful regulations. Think of the (Dutch) administrative regulations or judicial and legal investigations

Secondly we use your data for:

Delivery agreements to arrange delivery of your purchase or parts thereof, we need to pass on your basic data to the transport company or supplier that will deliver the product or part thereof. By paying the invoice you have agreed to this general condition;
Insurance right if FLATLAND DESIGN makes use of its insurance right (in regards to transport claims or other damages) your basic information will be provided to the concerning insurer;
Permit applications Some plants and wood specimens (which have been processed in furniture) are protected by the CITES agreement. Certificates or permits are required for the trade adn transfer of these products. FLATLAND DESIGN will always informs you if a certificate or permit for the trade is required. If you consent to the sale or purchase of the item, you also allow us to store your data and to pass it on to the relevant licensing authorities to initiate the necessary procedure to request the permit or certificate;
Customer contact and account management When you contact FLATLAND DESIGN by sending us an email or by making a telephone call, we store this information so that we can contact you about your expressed interest;
Digital newsletter when you have subscribed to our newsletter, FLATLAND DESIGN stores your email address for the newsletter service and will send, at a maximum of once a month, a (digital) newsletter with our latest listings and any other sales or company information we think could be interesting for you;
Cookies FLATLAND DESIGN does not use cookies on the website and therefor does not collect any information on your online search behavior.

4. When is your data shared with third parties?

We only share basic personal data to:

 • fulfil our contractual obligations towards you (see point 3);
 • meet legal regulations and requests;
 • for necessary license applications for the trade and transfer of a product;
 • in the context of insurance claims;
 • on your request.

FLATLAND DESIGN participates on social media, communication and sales platforms such as Pinterest, Instagram, Facebook and WhatsApp, as well as various online sales platforms. When you visit our page on the relevant platforms and / or ‘like’ our messages or products, the relevant platform can collect and save your activity. This data processing takes place at the relevant platform and is therefore not the responsibility of FLATLAND DESIGN.

5.retain period

We do not store your data longer than we deem necessary for the purposes for which we collected the data or the purposes for which we reuse it. In most cases we apply the Dutch administration regulations, which states a storage period of 7 years after the end of the agreement or contact. In some cases we want to keep your data longer for archiving, e.g. in regard to the origin and destination determination of unique items.

6.Data protection

FLATLAND DESIGN has taken security procedures and technical measures to protect your data against unauthorised access, destruction or alteration.

7. Record of processing activities

In accordance with the GDPR FLATLAND DESIGN has to maintain an overview of your data and the processing thereof. This is called the record of processing activities. This records states what personal data we have stored, for which reasons and with whom we have shared your information with (such as a shipping companies). Incidental contacts are not being registered in this record.

8. Your privacy rights

In accordance with the GDPR you have the right to:

 • access;
 • erasure;
 • change, add and improve your data;
 • restrict your data processing;
 • object to your data processing.

The record of processing activities states whether we have stored your data, what data we have stored, for what purposes and with whom we have shared your data with (such as a transport companies).

If you have any questions about your personal data processing at FLATLAND DESIGN or if you wish to make use of one of your rights, please let us know. You can contact us by letter, telephone or email:

Flatland Design
Piet van Thielplein 19B
5741CP beek en Donk (Netherlands)
info@flatlanddesign.nl
tel. +31 (0)6 816 929 86

Please note that if you want to make use of one of your privacy rights, FLATLAND DESIGN may ask you for additional information to determine your identity, such as a copy of your ID.

Your data can only be completely deleted if there is no lawful or legal basis for the data being stored (e.g. an agreement or contract). If there is a lawfull basis for the storage of the data, then we are obliged to comply with the legal requirements for that storage.

9.Submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority

If you have a complaint, we are of course interested to hear it first, so that we can do something about it, or that, together, we can come to different insights. For complaints you can contact us by written letter, email or telephone:

Flatland Design
Piet van Thielplein 19B
5741CP beek en Donk (Netherlands)
info@flatlanddesign.nl
tel. +31 (0)6 816 929 86

However, if you still feel that we did not act correctly in accordance with the applicable privacy legislation (GPDR) or if you think that your privacy and rights are still not being respected, you can visit the GPDR website. find more information about the next steps you can take: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl or https://edps.europa.eu/

10.Changes to our Privacy Statement

FLATLAND DESIGN has the right to amend their Privacy Statement. If done so, we will inform all who are stored in the record of activities.

Flatland Design processes personal data. We do this first and foremost to meet and fulfil our contractual obligation towards you, our client and buyer, to get our collectables in the best and safest way on your destination. Starting from May 25, 2018, there is a new General Data Protection Regulation applicable. And we would like to inform you how we apply the privacy rights you have and the processing of data we need to do.

If you have any questions on our Privacy Statement or you want to make use of one of your privacy rights, feel free to send us an email, letter or call us by phone.

Click on the links above to get more information on our Privacy Statement.

Keep you Posted? Sign up for the Flatland Newsletter.

Read More

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!